Category Archive: ทั่วไป

สัญญาลักษณ์

สัญญาลักษณ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการภาพบรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งประธ […]
กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี