Archives by Month:

Archives by Year:

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

ภาพบรรยากาศวันสุดท้ายของการสังเกตุการสอน

ภาพบรรยากาศการสอนพระพุทธศาสนา ชั้นป.3 โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี

ภาพบรรยากาศการสอนพระพุทธศาสนา ชั้นป.3 โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี

   
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการภาพบรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งประธ […]
กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู….น้อมรำลึกถึงพระคุณครู…จรส.2561

กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนจักราชราษร์สามัคคี