โรงเรียนหินดาดวิทยา

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนหินดาดวิทยา ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีการศึกษา2537 โดยความร่วมมือของโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนจักราชวิทยา และ สภาตำบลหินดาด มีนายอุทัย หวังอ้อมกลาง ปฏิบัติหน้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหินดาดวิทยา โดยสภาตำบลหินดาดมีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 40 ไร่ 2 งาน ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลหินดาด นอกจากนี้สภาตำบลหินดาดยังได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 8 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา ต่อมานายประสิทธิ์ รัตนเนตร และครอบครัวชนะทะเล ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน จำนวน 2 ไร่ นอกจากนี้สภาตำบลหินดาดได้มอบที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 16 ไร่ รวมโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 65 ไร่ วันที่ 30 เมษายน 2539 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนหินดาดวิทยา ” สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหินดาดวิทยา คนปัจจุบัน คือ นายมนูญ ทับศรีแก้ว